ธนาคารเวลา (Time Bank)

(Time Bank)

ธนาคารเวลา (Time Bank) เป็นรูปแบบกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้ชุมชนดูแลซึ่งกันและกันด้วยการแลกเปลี่ยนทักษะ ประสบการณ์ บริการขั้นพื้นญานและสามารถสะสมเวลาไว้ เสมือนเราออมเงิน ธนาคารเวลาเกิดขึ้นเมื่อเครือข่าย สมาชิกมีข้อตกลงร่วมกันว่า มีการแลกเปลี่ยนทักษะ ประสบการณ์ในรูแบบบริการขั้นพื้นฐาน โดยยึดหลักคิดที่ว่า ทุกคนมีเวลาเท่าเทียมกัน

รูปแบบการแลกเปลี่ยนของธนาคารเวลา

มี 3 รูปแบบ
1. บุคคลกับุคคล (Person to Person)
2. สมาชิกกับองค์กร (Person to Organization)
3. องค์กรกับองค์กร (Organization to Organization)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มี 3 หน่วยงาน
1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
2. กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ
3. กรมกิจการผู้สูงอายุ

ช่าวสารประชาสัมพันธ์

New

CONTACT US

Contact

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dignissimos debitis.

Location

1900 Pico Blvd, New York br Centernial, colorado

Phone

+48 123 456 789