ธนาคารเวลา (Time Bank)

(Time Bank)

ธนาคารเวลา (Time Bank) เป็นรูปแบบกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้ชุมชนดูแลซึ่งกันและกันด้วยการแลกเปลี่ยนทักษะ ประสบการณ์ บริการขั้นพื้นญานและสามารถสะสมเวลาไว้ เสมือนเราออมเงิน ธนาคารเวลาเกิดขึ้นเมื่อเครือข่าย สมาชิกมีข้อตกลงร่วมกันว่า มีการแลกเปลี่ยนทักษะ ประสบการณ์ในรูแบบบริการขั้นพื้นฐาน โดยยึดหลักคิดที่ว่า ทุกคนมีเวลาเท่าเทียมกัน

รูปแบบการแลกเปลี่ยนของธนาคารเวลา

มี 3 รูปแบบ
1. บุคคลกับุคคล (Person to Person)
2. สมาชิกกับองค์กร (Person to Organization)
3. องค์กรกับองค์กร (Organization to Organization)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มี 3 หน่วยงาน
1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
2. กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ
3. กรมกิจการผู้สูงอายุ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

New

Support

สามารถแอด Line สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

หรือ Line ID
@timebanksupport

CONTACT US

Location

อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 20 โซน B เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Phone

0-2642-4336