คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลธนาคารเวลาของประเทศไทย
วันที่บันทึกรายการ 19 กันยายน 2563 เวลา 10:18 น.