วันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์) เป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการธนาคารเวลาของประเทศไทย ๕๐ เขต กรุงเทพมหานคร
วันที่บันทึกรายการ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12:34 น.


รายละเอียด
        วันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์) เป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการธนาคารเวลาของประเทศไทย ๕๐ เขต กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานธนาคารเวลาของประเทศไทยให้กับชุมชนทั้ง ๕๐ เขต ของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนเพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักการสำคัญของโครงการธนาคาร ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดความต่อเนื่องเป็นระบบ เกิดความยั่งยืนในชุมชน ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ (นางประภาวดี สิงหวิชัย) พร้อมด้วย ประธานคณะกรรมการบริการชุมชนภาค ๓๓๕๐ โรตารีสากล (นายลิขิต ลิ้มรสรวย) ประธานระบบปฏิบัติการธนาคารเวลานำร่อง (นายชวนนภัค ศิรินภัค) ผู้แทนศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนากรุงเทพมหานคร ๕๐ เขต ( ประธานเขต, ประธานชุมชน, เครือข่ายกองทุน, อพม.) เข้าร่วมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมแกรนด์ บอลรูม ๑ โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพมหานคร